Regulamin

Regulamin użytkowania serwisu internetowego – BAURAD - WWW.BAURAD.DE

Postanowienia ogólne

(1) Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usług serwisu WWW.BAURAD.DE
(2) BAURAD, Spinozastraße 1, 30625 Hannover (w następującym nazwane „BAURAD” lub tez, „usługodawcę “) umożliwia wszystkim podmiotom (w dalszej części określanym, jako „usługobiorca“), zamieszczania oferty z obszaru branży budowlanej i ich dalsze elektroniczne przekierowania na własne portale internetowe. Wpisy te są katalizowane w wewnętrznej bazie danych „Baurad“. Użytkownik wyszukujący odpowiednie oferty (w dalszej części określanym, jako „użytkownik”), otrzymują poprzez stronę internetowa WWW.BAURAD.DE dostęp do w/w bazy danych. Korzystanie z niej umożliwia użytkownikowi bezpośredni kontakt z „usługobiorca “.
(3) Użytkownik usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu niezależnie od ewentualnie sprzecznych warunków użytkowania lub regulaminów innych dostawców.
(4) Używanie w/w bazy danych jest dozwolone w celach prywatnych. Zautomatyzowane używanie w/w bazy danych (tzw.: crawling) jest zakazane.

Realizacja umowy

Umowa pomiędzy usługobiorcą i usługodawcą zostaje zawarta poprzez dokonanie pełnej rejestracji w serwisie WWW.BAURAD.DE. Treści tej umowy określa dalszy regulamin serwisu WWW.BAURAD.DE 
Użytkownik
(1) Zamieszczone przez usługobiorców informacje na serwisie WWW.BAURAD.DE mogą być przeszukiwane przez użytkowników. Użytkownicy wyszukujący odpowiednie firmy na w/w portalu maja możliwość kontaktu z docelowym dostawca.

(2) Używanie bazy danych WWW.BAURAD.DE jest dla użytkownika nieodpłatne.
Usługobiorca
(1) Usługobiorca ma możliwość zamieszczania odpłatnej oferty z obszaru branży budowlanej na stronie serwisu WWW.BAURAD.DE

(2) Usługobiorca oświadcza, ze posiada wszelkie prawa autorskie do wszystkich umieszczonych informacji w ramach zamieszczonej oferty, oraz ponosi wyłączna odpowiedzialność za ich treść.

(3) Usługobiorca zawiera umowę na okres 12 miesięcy, po czym umowa zostaje automatycznie przedłużona na okres kolejnych 12 miesięcy.

(4) Usługobiorca ma prawo odstąpić od automatycznego przedłużenia umowy, jeśli rezygnacja z dalszych usług serwisu. Rezygnacja z dalszych usług serwisu musi być dostarczona do serwisu przed upływem 1- miesiąca, przed końcem okresu publikacji.

(5) Ceny poszczególnych wpisów są podane na lamach serwisu.

(6) Rezygnacja z umowy musi być dostarczona pisemnie ( fax, email, list) na adres: BAURAD, Spinozastr. 1, 30625 Hannover / Niemcy, bądź tez na adres: BAURAD , ul. Kościuszki 16, 43-100 Tychy / Polska

Klauzula odpowiedzialności

(1) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej reklamy na serwisie WWW.BAURAD.DE

(2) Umowa zostaje zawarta wyłącznie pomiędzy usługodawca i usługobiorcą. Jakiekolwiek dalsze umowy użytkownika z usługobiorcą nie są dla serwisu WWW.BAURAD.DE wiążące.

(3) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blednę dane podane przez Usługobiorcę.

(4) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi osób/ firm trzecich. (Jakość usług teleinformatycznych Usługobiorcy).

(5) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w użytkowaniu strony wynikające z przyczyn niezależnych od niego np. klęski żywiołowe i inne.

(6) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w użytkowaniu strony. Spowodowane koniecznością przeprowadzenia koniecznych prac serwisowych.

Konta usługobiorcy

(1) na lamach serwisu WWW.BAURAD.DE istnieje możliwość założenia kont usługobiorców.

(2) Założenie konta odbywa się poprzez rejestracje usługobiorcy.

(3) Założenie konta na lamach serwisu WWW.BAURAD.DE jest dla usługobiorcy odpłatne.

(4) Usługobiorca odpowiada za prawidłowość podanych informacji.

(5) Usługobiorca odpowiada za prawidłowe użytkowanie swego konta na serwisie WWW.BAURAD.DE. Wszelkie dane registracyjne, w szczególności hasła kont musza być traktowane przez usługobiorcę w sposób poufny i nie mogą być udostępniane osoba trzecim. W razie utraty lub kradzieży danych użytkownika serwis WWW.BAURAD.DE musi być niezwłocznie o powyższym poinformowany.

(6) Poprzez dokonanie rejestracji usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie dalszych informacji promocyjnych serwisu WWW.BAURAD.DE, w formie elektronicznej lub tradycyjnej.

(7) Informacje zawarte na koncie użytkownika musza być zgodne z istniejącym prawem. Nie mogą godzić w zasady współżycia społecznego. Konta usługobiorców naruszających te zasady mogą zostać zablokowane (nie będą się pojawiały na stronie serwisu) bez podania przyczyn.
Polityka prywatnosci
(1) Ochrona danych osobistych usługobiorców ma dla serwisu WWW.BAURAD.DE najwyższe znaczenie. Dalsze informacje dotyczące tego punktu są podane na podstronie serwisu: http://www.Baurad.de/pl/.......polityka-prywatnosci.html.
(2) Gromadzenie, używanie i przerabiane danych osobowych następuje tylko za zgoda usługobiorcy

Zmiany regulaminu

(1) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie przy zachowaniu odpowiedniego terminu zapowiedzi - co najmniej sześciu tygodni. Informacja o zmianie regulaminu będzie podana na lamach serwisu WWW.BAURAD.DE z podaniem daty wdrożenia nowych ustaleń.
(2) Jeżeli usługobiorca w ciągu sześciu tygodni od daty podania do wiadomości zmian w regulaminie, nie złoży sprzeciwu, uważa się podane zmiany przez usługobiorcę za przyjęte.
Regulacje koncowe

1- W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja przepisy prawa Republiki Federalnej Niemiec.

 

Copyright © 2017 WWW.BAURAD.DE